Přeskočit na obsah

Návštěvní řád

 1. Návštěvní řád je platný pro budou Městského divadla Kladno na představení, jejichž pořadatelem je společnost Divadla Kladno s.r.o.
 2. Návštěvním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů
  vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů.
 3. Zakoupením vstupenky a vstupem do objektu diváci vyjadřují souhlas s návštěvním řádem a zavazují se k jeho dodržování.
 4. Všichni diváci, jsou povinni prokázat se platnou vstupenkou, případně prokázat nárok na nepřenosnou vstupenku, na kterou se
  vztahuje sleva.
 5. Divákovi bez platné vstupenky nebude umožněn vstup do sálu.
 6. Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 7. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla odpovídá rodič, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor.
 8. Divákovi, který přijde po začátku představení, bude umožněn vstup do sálu pouze do lóží A a B na balkoně nebo na nejbližší volný
  přístavek případně místo v hledišti. Vstup do hlediště malého sálu po začátku představení bohužel není možný.
 9. Pověření zaměstnanci divadla mají právo odepřít vstup osobám (příp. vyvést bez nároku na náhradu vstupného) pod vlivem alkoholu
  nebo jiných návykových látek, osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce a nedodržují návštěvní řád a nedbají
  pokynů pořadatele.
 10. Do foyer divadla je zajištěn bezbariérový přístup z rampy, umístěné po levé straně budovy divadla.
 11. Na místě určeném pro vozíčkáře může být jen divák na invalidním vozíku. Místo nelze obsadit židlí.
 12. Budova divadla se otevírá 45 min. před začátkem představení, vstup do sálu je umožněn 30 min. před začátkem představení.
 13. Divákům není dovolen vstup se zvířaty s výjimkou vodícího nebo asistenčního psa.
 14. Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určeným a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného zaměstnancům
  divadla a jiným pověřeným osobám.
 15. Diváci odkládají svrchní oděv a jiné předměty v šatně proti lístku, jímž se musí při vyzvedávání prokázat. Služby šatny jsou bezplatné.
  Pokud se diváci lístkem neprokážou, musí uschovanou věc přesně popsat, a bude jim vydána po skončení provozu šatny. Divadla
  Kladno odpovídá jen za věci, které převzali do úschovy v prostoru k tomu určenému.
 16. Diváci nesmí do úschovy v šatně odkládat věci zapáchající, hořlaviny, věci, které by poškodily ostatní oděvy, zbraně a jiné nebezpečné
  předměty.
 17. V průběhu představení jsou všichni diváci povinni ve foyeru, v bufetu a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nebylo představení
  rušeno.
 18. V případě nevolnosti nebo úrazu mají diváci možnost tuto skutečnost ohlásit personálu divadla, který zajistí pomoc a v případě
  potřeby přivolá lékaře.
 19. Při představeních pro školy zodpovídají za pořádek a bezpečnost diváků osoby pověřené dohledem nad nimi.
 20. Do divadelního sálu není dovoleno vnášet jídlo a nápoje.
 21. Divákům je ve všech prostorách divadla zakázáno
  ▸ kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo prostor k tomu vyhrazených – venkovní terasa na balkoně
  ▸ používat otevřený oheň
  ▸ poškozovat budovu a vybavení interiéru
  ▸ vhazovat předměty na jeviště a do hlediště
  ▸ pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele
  ▸ telefonovat v hledišti během představení
 22. V případě evakuace objektu divadla jsou diváci povinni dodržovat požární evakuační plán
 23. a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád, požární evakuační řád a požární poplachové směrnice jsou viditelně vyvěšeny
  v prostoru šaten pro diváky.
 24. Každá osoba vstupující do divadla souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti
  jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení
  celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.
 25. Upozorňujeme, že Divadla Kladno s.r.o. neodpovídají za akce, u kterých nejsou pořadateli.
  Vydáno dne 1. října 2016 s účinností od 1. října 2016.
  Návštěvní řád je viditelně umístěn v prostoru šatny pro diváky a na internetových stránkách divadla.
Facebook Youtube Instagram